Algemene voorwaarden

1. Reserveringen zijn definitief wanneer deze als zodanig worden doorgegeven. De jaarbevestiging wordt u in tweevoud toegezonden. Eén exemplaar dient u per ommegaand te retourneren naar Sportwijzer B.V.
Dit teneinde zekerheid te hebben over de juistheid van gegevens.

2. Annuleren van een opdracht kan alleen schriftelijk. De volgende annuleringskosten worden doorberekend:

 • bij een annulering wordt in ieder geval 25% in rekening gebracht
 • bij een annulering binnen 3 maanden voor de opdracht, wordt er 50% in rekening gebracht
 • bij een annulering binnen 2 maanden voor de opdracht, wordt er 75% in rekening gebracht
 • bij een annulering van 1 maand of korter voor de recreatiewerk periode, wordt er 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

3. Bij een meerjarig contract heeft men recht op kortingen over de dat jaar geldende brutoprijzen, die openlijk worden gecommuniceerd door AnimatieTeam.nl. Wanneer het contract tussentijds beëindigt wordt, dient 50% van de korting over het (af)lopende contractjaar terugbetaald te worden aan AnimatieTeam.nl.

4. Via Sportwijzer B.V. kunt u zich verzekeren tegen calamiteiten.

5. Sportwijzer B.V. verstuurt voorschotnota’s. De te betalen voorschotten worden als volgt verdeeld:

 • 50% van het totaal te betalen bedrag (voor- en hoogseizoen) wordt per 01 februari in rekening gebracht.
 • 30% van het totaal te betalen bedrag (voor- en hoogseizoen) wordt per 01 april in rekening gebracht.
 • De resterende 20% en eventuele verrekeningen (voor- en hoogseizoen) wordt per 01 september in rekening gebracht middels een eindnota.
 • Naseizoen periodes worden na elke periode achteraf gefactureerd.
 • De facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Als betaling(en) niet conform de voorwaarden worden nageleefd, behouden wij ons het recht voor de te leveren dienst(en) op te schorten.

6. Sportwijzer B.V. is niet aansprakelijk voor enig letsel, door welk toeval of ongeval dan ook, aangebracht aan de gebruikers/ toeschouwers en of goederen voor, tijdens of na een activiteit.

7. Het is de opdrachtgever en / of overkoepelende organisatie niet toegestaan om met een medewerk(st)er tijdens de duur van de opdracht, dan wel binnen 18 maanden na het beëindigen van de opdracht, een andere (arbeids)verhouding aan te gaan dan via Sportwijzer B.V. of deze persoon anderszins, al dan niet tegen een vergoeding, voor zich te laten werken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sportwijzer B.V. Deze toestemming kan door Sportwijzer B.V. worden verleend, gepaard gaande met een éénmalige vergoedingssom van € 750,00 (excl. BTW). Bij overtreding van het voornoemde staat een zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie opeisbare boete ter hoogte van € 1500,00 (excl. BTW) per overtreding en van € 250,00 (excl. BTW) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

8. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor minimaal één gevarieerde warme maaltijd per dag per medewerk(st)er, gedurende zeven dagen per week.

9. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor goede huisvesting voor het recreatieteam. Dit houdt in:

 • Acceptabele bedden.
 • Acceptabele keukeninrichting voorzien van elektriciteit, een koelkast, mogelijkheid om koffie en thee te zetten en inventaris.
 • Stromend water.
 • Deugdelijke waterdichte, schone, gemeubileerde en gestoffeerde caravan of ander duurzaam onderkomen.
 • Redelijke verhouding in de verblijfsaccommodatie tussen hoeveelheid ruimte en te huisvesten medewerk(st)ers.
 • Voor de mobiliteit van het team dient minimaal één fiets per twee medewerk(st)ers ter beschikking te staan.

10. De geplaatste medewerk(st)ers organiseren zes dagen per week drie tot vijf activiteiten per dag. In een werkweek is in ieder geval één gehele vrije dag zonder enige activiteit voor een medewerk(st)er opgenomen.

11. In het weekprogramma wordt voldoende tijd opgenomen voor voorbereiding, opruimen, maaltijden en nachtrust.

12. Het recreatiebedrijf verleent medewerking aan medewerk(st)ers van Sportwijzer B.V. bij verzoeken voor het kunnen verzorgen van het recreatieprogramma.

13. Het recreatiebedrijf is verantwoordelijk voor de herkenbaarheid van de recreatiemedewerk(st)ers. Desgewenst kan kleding van Sportwijzer B.V. worden gedragen.

14. Sportwijzer B.V. behoudt het recht om een recreatiemedewerk(st)er in te zetten, mocht een recreatieleid(st)er, om welke reden dan ook, niet beschikbaar zijn. Wanneer niet het gewenste aantal medewerk(st)ers kunnen worden geleverd, dan wordt dit uiterlijk vijf dagen van tevoren gecommuniceerd met het desbetreffende bedrijf.

15. Last-minute toeslag: Wanneer u binnen 14 dagen voor startdatum van een recreatieperiode een recreatiemedewerk(st)er en/of recreatieleid(st)er (extra) wilt inplannen rekenen wij een toeslag van € 60,00.

16. Bij afname van een recreatieteam, worden instapkosten in rekening gebracht. Deze worden jaarlijks, éénmalig in rekening gebracht.

17. Bij ziekte van een recreatiemedewerk(st)er/ leid(st)er wordt na 2 dagen ziekte voor vervanging gezorgd.